Tietosuoja

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nummelan Huoltokaksikko Oy
Y-tunnus: 0912514-1
Osoite: Pisteenkaari 1 A 2 03100 Nummela
Sähköpostiosoite: susanna.tammi@huoltokaksikko.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Susanna Tammi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, asiakassuhteesta (asukassuhteesta) johtuvien tehtävien hoitamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä asukasrekisterin pitäminen perustuu henkilötietolaissa säädettyyn yhteysvaatimukseen (Henkilötietolaki 8§ 1 mom. kohta 5). Nummelan Huoltokaksikko Oy:n ja asukkaan välillä täyttyy yhteysvaatimus, joten asukasluettelon pitämisen perusteena on asukassuhde ja asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitaminen. Asiakkaan tietoja kerätään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muuttopäivä, mahdollinen autopaikka tai saunavuoro.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään sekä taloyhtiön edustajalta joko paperisena tai sähköisenä muuttoilmoituksena, puhelimitse tai sähköpostitse.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU:n eikä Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustoillamme ei käytetä ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle.

Scroll to Top